Как неформалното образование може да превентира ранното отпадане от училище?

 

Формалното и неформалното образование могат да работят заедно в борбата срещу ранното напускане на училище и да повишат мотивацията на учениците. DROP’IN иска да използва тези две допълващи се методики, мотивирайки младите хора, изложени на риск от отпадане да станат активни участници в процеса на обучение.

DROP’IN

DROP’IN е 30-месечен проект финансиран от програма Еразъм+

KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегически партньорства в сферата на училищното образование

 

Нашият подход:

Превенция на ранното отпадане от училище чрез интегриране на методите на неформалното образование в училищна среда.

Целева група:

Учители и експерти по неформално образование

Бенефициенти:

Ученици между 12 и 18 години

Our Approach

Early School Leaving prevention by integrating non-formal education techniques in the school contexts.

Our target

Teachers and experts in non-formal education

Our beneficiaries

Students between 12 and 18 years old.

Цели на проекта

The DROP’IN project aims at preventing Early School Leaving by building on the relationship between teachers and pupils introducing non-formal education methods within a formal system, such as schools, with the aim of motivating students and making them protagonists in their learning process.

To create an innovative approach

Създаване на иновативен преподавателски подход, съчетаващ методите на формалното и неформално образование, с цел повишаване мотивацията на учениците и борба срещу ранното напускане на училище

To train teachers

Повишаване капацитета на преподавателите да прилагат неформални методи в тяхната професионална среда

To motivate and support students

Подкрепа и повишаване мотивацията на учениците да постигат по-добри академични резултати

To introduce non-formal methods in schools

Въвеждане на неформалното образование в училище чрез междусекторно сътрудничество между сдружения, общини, университети, родители и училища

Регистрирайте се, за да можете да получавате нашия бюлетин с актуална информация за проекта!

Свържете се с нас!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    Do you want to sign up to receive our newsletter
    or write us to have more information?

    Contact Us!