Проектът

Ранното напускане на училище е явление, което в различна степен засяга всички европейски държави и представлява пречка за растежа и развитието на дадена страна и стимул за социална изолация и образователна бедност.

Стратегията „Европа 2020“ постави за цел да намали дела на младите хора, които преждевременно напускат образованието или обучението си, до по-малко от 10%. Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 2011 г. относно политиките за намаляване на ПНУ предложи на държавите-членки да въведат междусекторни стратегически подходи за връщане на преждевременно напусналите училище в образованието.

Проектът DROP’IN има за цел да предотврати ранното напускане на училище, като се основава на връзката между учители и ученици, въвеждайки неформално образование в рамките на формална система, като например училища, с цел мотивиране на учениците и превръщането им в герои в процеса на обучение.

В съответствие с препоръките на Работната група на ЕС за ранно напускане на училище, която дефинира „връзката между учител и ученик като най-силен обусловяващ фактор за ангажираност на училището и постигане на целите“, проектът позволява на учителите да бъдат основните участници в обмена на опит и умения, като по този начин им се дава възможност да намерят нови решения и стратегии за справяне с явлението Ранно напускане на училище и борбата с него.

Проектът включва пет страни партньори (Белгия, България, Франция, Италия, Латвия) и чрез работата на организации, училища, университети и публични институции, цели създаването на образователна общност, която да има въздействие на местно, национално и европейско равнище.

To create an innovative approach

Създаване на иновативен преподавателски подход, съчетаващ методите на формалното и неформално образование, с цел повишаване мотивацията на учениците и борба срещу ранното напускане на училище

To train teachers

Повишаване капацитета на преподавателите да прилагат неформални методи в тяхната професионална среда

To motivate and support students

Подкрепа и повишаване мотивацията на учениците да постигат по-добри академични резултати

To introduce non-formal methods in schools

Въвеждане на неформалното образование в училище чрез междусекторно сътрудничество между сдружения, общини, университети, родители и училища

Преки участници

учители от държава

Непреки участници

Повече от 3200 ученици между 12 и 18 години

Непреки участници

Children per class

Регистрирайте се, за да можете да получавате нашия бюлетин с актуална информация за проекта!

Свържете се с нас!

Do you want to sign up to receive our newsletter
or write us to have more information?

Contact Us!