Резултати

DROP’INsight

Проучване на ситуацията относно ранното напускане на училище, причините за него, съществуващи европейски и национални политики и инициативи за превенция на отпадането във всяка партньорска държава.

EDUC’Action: The Education in Action!

Колекция от поне 30 неформални обучителни техники, които преподавателите могат да използват във формална образователна среда. Всяка техника ще бъде детайлно описана (обучителни резултати, продължителност, брой участници, необходими материали, очаквани резултати и методи за оценка) и ще може да се прилага директно в клас. След края на фазата на тестване, каталогът ще съдържа и практически примери за изпълнение на дейностите и ще бъде разпространен във всяка страна партньор.

Also available in: ITBG / LV / FR

DROP’IN-volve: Teachers’ Training

Обучителна програма, базирана на методите на неформалното образование, насочена към преподаватели, които имат желание да повишат професионалните си компетенции и подобрят подхода си, чрез прилагане на неформални техники в класната стая.

Also available in: ITBG / LV / FR

Annexes

Available in: EN /IT / BG / LV / FR

DROP’IN Action: Experimentation & Valorisation

Създаване на онлайн портфолио, с цел демонстриране и споделяне на резултати и добри практики от прилагането на неформални обучителни техники във формална обучителна среда.

Also available in: IT / BG / LV / FR

Policy Paper:
DROP’IN-spiration

Проектопредложение с препоръки за създаване на политики за прилагане на методите на неформалното образование във формална училищна среда.

Also available in: IT / BG / LV / FR / NL

Newsletter

Newsletter #1

EN / IT / FR

Newsletter #2

EN / IT

Newsletter #3

EN / IT / FR

Newsletter #4

EN / IT / NL / FR / LV / BG

Newsletter #5

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.