Drop-in Action

Въведение

DROP’IN ACTION е онлайн портфолио, което обединява опита на учители и ученици, използващи техники от неформалното образование на училищно ниво.

Портфолиото е разработено в рамките на проект DROP’IN, финансиран от програма Еразъм+ (KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование), който има за цел да разработи стратегии за предотвратяване на преждевременното напускане и отпадане от училище (ПНУ) чрез въвеждане на неформални образователни методи в училищата. Този подход е възможен благодарение на партньорството между асоциации, общини, университети и училища, където учители и експерти по неформално образование работят заедно, внасяйки иновации в съответните области и си сътрудничат при всяка стъпка от проекта.

Разработването на тези неформални техники и методи се базираше на предварително проучване относно преждевременното напускане на училище, последвано от анализ на училищната система в различните участващи страни (България, Франция, Италия, Латвия), както и националните подходи за борба срещу ПНУ и обръщане на внимание на нуждите на учители и други педагогически експерти с цел мотивирането им да предприемат успешни мерки за справяне с този проблем.

Защо проект DROP’IN?

Екипът от учители и експерти по неформално образование изготви наръчник с техники, полезни за въвеждането на неформални обучителни методи в училищата, EDUC’Action: Образованието в действие! 

Това е каталог с неформални образователни методи, разделени на 5 основни теми:

Дейности за загряване на групата

Самочувствие, самосъзнание и самооценка

Изграждане на екип и чувство на равенство

Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея

Значението на образованието и мотивацията за учене

Способността да казваме НЕ!

Разработените дейности предлагат творчески подход за борба с феномена ПНУ и отчитат много от препоръките, дадени на европейско ниво от Работната група за училищна политика ET 2020, а именно:

Z

прилагане на междусекторен подход и засилено сътрудничество с много партньори и широката общественост за решаване на проблеми, които училищата не могат или нямат необходимия опит да разрешат самостоятелно;

Z

прилагане на нови интерактивни методи за обучените по глобални теми и предмети, (отношения в клас, училищния живот и т.н.);

Z

отчитане на факта, че учителите трябва да се обучават и усъвършенстват през цялата им кариера;

Z

насърчаване създаването на пространства за взаимно обучение и мрежи от училища, превръщайки ги в места за споделяне на добри практики.

В тази рамка DROP’IN разработи 5 основни резултата, които можете да намерите на следващата страница:

Проектът бе реализиран в 5 европейски държави, а партньорството беше съставено от 8 организации / институции:

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.