Относно

DROP’IN ACTION е онлайн портфолио, адресирано до учители, демонстриращо резултатите от провеждането на експерименталната фаза на проект DROP’IN, по време на която учители и ученици използваха на практика методите и дейностите, разработени и включени в каталога EDUC’ACTION. Тази фаза беше приложена през учебната 2019/2020 и 2020/2021, период, повлиян от ограниченията и правилата за социално дистанциране поради извънредната ситуация от пандемията COVID-19, която доведе до общо блокиране в много европейски държави. Периодът на блокиране подтикна партньорите по проекта към задълбочен размисъл върху дистанционното образование и техниките, които да се използват онлайн.

DROP’IN ACTION предоставя систематична информация на всички преживявания и емоции на преподаватели и ученици, участвали в прилагането на техники от неформалното образование в клас. Всички мнения, коментари и обратна връзка са събрани в нашето онлайн портфолио.

След тестването на тези техники и анализа на качествените и количествените резултати е разработено настоящото онлайн портфолио, показващо изводите от експериментите в класните стаи, предлагащо на бъдещите потребители потенциала на техниките и предложенията на учителите, които са ги използвали със своите ученици.

Цели на Онлайн портфолиото

Да сподели методите и ресурсите, използвани в проекта;

Да се дадат практически примери за експериментиране с методи за неформално образование в сектора на училищното образование;

Да се даде възможност на учителите, които са участвали в експеримента, да покажат своя опит, като споделят своите успехи, както и възникналите трудности, техния учебен процес и този на бенефициентите, в случая учениците;

Методологията

Методологията, използвана при създаването на това онлайн портфолио, се основава на количествени и качествени данни, събиране на обратна връзка, идваща от прекия опит на учителите, участващи в тестването на техниките, разработени в каталога EDUC’Action: Образованието в действие.

Основните стълбове в центъра на развитието на техниките са следните:

Умения за медиация и модерация,

като способността да се разрешава конфликт, да се общува съпричастно, да се улесни груповата работа;

Умения за съвместно обучение,

като способността да се насърчават и стимулират учениците да изразяват своите идеи и мнения, способността да се насърчава груповата дискусия;

Умения за съвместно оценяване,

като способността да се оценява ясно представянето на учениците, като се използват насоки за оценяване и разнообразни инструменти и методи, съобразени с индивидуалните нужди на учениците;

Използването на неформално образование,

като способността да се създаде среда за благополучие в класната стая и способността да се адаптират методите според контекста и учебните цели на класа.

Използвайки достъпа до уеб страницата на онлайн портфолиото, ще можете да изберете конкретна неформална дейност въз основа на необходимите умения, които искате да внедрите във вашата класна стая, както и предложения и резултати, които вече са достигнати във всички участващи държави. Това е интерактивен начин да ви предоставим инструменти, необходими за вашите ученици и за вашата професия, използвайки предимствата на неформалното образование във вашата класна стая.

Разработването на това портфолио се основава на паралелно подробно събиране на обратни връзки за различни етапи на изпълнение, по-специално в следните три фази:

1

Самооценка

преди изпълнението на дейностите е проведено проучване за самооценка, за да се разберат различните контексти, в които проектът би бил реализиран, заедно с необходимостта от обучение.

2

Оценка

По време на изпълнението на дейностите въпросниците и интервютата помогнаха да се съберат отзиви от участниците в проекта.

3

Окончателен анализ

Окончателното сравнение и анализ на всички данни позволиха да се предостави ключова информация за използваните техники и за образователния контекст във всяка държава, като по този начин се покаже по най-добрия начин съдържанието на всяка дейност.

На следната връзка можете да изтеглите нашия доклад за оценка, попълнен от учителите по време на тяхното участие в проекта, подчертавайки повишената компетентност и осведоменост по темите, обхванати от проекта.

В този доклад ще бъде представен анализ на всеки конкретен национален контекст, включен в проекта, като по този начин ще бъде предоставен общ преглед на училищната общност, в която е приложено експериментирането на техниките, като се подчертае постигнатото въздействие във всяка държава.

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.