Drop-in Action

Ievads

DROP’IN ACTION ir tiešsaistes portfolio, kurā apkopota skolotāju un skolēnu pieredze, izmantojot neformālas metodes skolas sistēmas līmenī. Tas ir izstrādāts DROP’IN (“Iekļaut”) projekta ietvaros, kas ir Erasmus + projekts (K2: Stratēģiskā partnerība | Skola), kura mērķis ir radīt stratēģijas, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pamešanu (turpmāk – PMP) un izstāšanos no skolas, ieviešot skolās neformālas izglītības metodes. Šāda pieeja iespējama, pateicoties partnerībai starp asociācijām, pašvaldībām, universitātēm un skolām, kurās skolotāji un neformālās izglītības eksperti strādāja kopā, radot inovācijas savās jomās un sadarbojoties katrā projekta posmā.

Šī neformālo metožu attīstība notiek, ņemot vērā jaunākos sasniegumus,  tam seko skolu sistēmas analīze iesaistītajās valstīs (Bulgārija, Francija, Itālija, Latvija), reaģējot uz nepieciešamību aktīvi iesaistīt skolotājus un skolēnus neformālās un alternatīvās izglītības procesā, kas sniedz zināšanas par fundamentāliem jautājumiem abu – gan skolēnu, gan skolotāju izaugsmei, padarot viņus par savas izglītības un cilvēka attīstības veidotājiem.

Kas mums bija nepieciešams, lai radītu DROP’IN?

DROP’IN projekta skolotāju un neformālās izglītības ekspertu komanda ir izstrādājusi neformālās izglītības ieviešanai noderīgu paņēmienu rokasgrāmatu “Mācīšanās darbībā” (EDUC’Action: The Education in Action!) 

Tas ir neformālās izglītības aktivitāšu katalogs, kas galvenokārt balstās uz šīm 6 tēmām:

Ledlauzis, saliedēšanās un iepazīšanās aktivitātes

Prasme būt, pašvērtējums, pašapziņa, apzinātība

Komandas veidošana, mēs esam dažādi, bet vienlīdzīgi, aktīva līdzdalība

Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to

Izglītības nozīme un mācīšanās motivācija

Mācīties pateikt “NĒ”!

Ir izstrādāta radoša pieeja minētajām aktivitātēm un cīņai pret PMP parādību,  tiek ņemti vērā daudzi ieteikumi, ko Eiropas līmenī sniegusi ET 2020 skolu politikas darba grupa1, proti:

Z

starpnozaru pieejas īstenošana, ciešāka sadarbība ar daudziem partneriem un plašāku sabiedrību, lai aktualizētu problēmas, kuru risināšanai skolām nav kompetences,

Z

jaunu interaktīvu metožu izmantošana, lai runātu par globālām tēmām, kas ir ārpus mācību stundu satura (klases dzīve, skolas dzīve utt.),

Z

ņemt vērā faktu, ka skolotājiem mācīšanās ir nepieciešama visā viņu karjeras laikā,

Z

iedrošināt un radīt vienaudžus atbalstošu  telpu skolās un skolu tīklos, kļūstot par labas prakses apmaiņas vietām.

Sekojot šīm vadlīnijām DROP’IN ir izstrādājis 5 galvenos rezultātus, kurus varat atrast nākamajā lapā:

Projekts ir īstenots 5 valstīs, iesaistot 8 organizācijas / iestādes:

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.