Par

DROP’IN ACTION ir skolotājiem paredzēts tiešsaistes portfolio, kurā parādīts DROP’IN projekta pieredzes posms, kurā skolotāji un skolēni praksē izmanto metodes un aktivitātes, kas izstrādātas un iekļautas “Mācīšanās darbībā” katalogā. Šis posms tika īstenots 2019/2020. un 2020/2021. mācību gadā – laika posmā, kas ietver ierobežojumus un sociālos distancēšānās noteikumus COVID-19 ārkārtas situācijas dēļ, kas daudzās Eiropas valstīs ir izraisījis vispārēju mājsēdi. Mājsēdes periods lika projekta partneriem padziļināti pārdomāt tālmācību un tiešsaistē izmantojamās metodes.

DROP’IN ACTION ir sistemātisks šīs pieredzes, emociju apkopojums, ar to skolotāju līdzdalību, kas ieviesuši neformālo izglītību savās klasēs. Visa iegūtā pieredze ir apkopota mūsu tiešsaistes portfolio.

Pēc šo metožu pārbaudes, kvalitatīvas un kvantitatīvas atgriezeniskās saites analīzes, ir izveidots šis tiešsaistes portfolio, atainojot skolas telpās notikušo testēšānu, piedāvājot nākamajiem lietotājiem iepazīt šo metožu potenciālu un skolotāju ieteikumus, kuri izmantoja tās kopā ar saviem skolēniem.

Tiešsaistes portfolio mērķi

Dalīties projektā izmantotajās metodēs un resursos;

Sniegt praktiskus piemērus neformālās izglītības metožu testēšanai formālās izglītības jomā;

Ļaut skolotājiem atklāt savu pieredzi daloties ar izdošanos, grūtībām, kā arī mācīšanās procesu, kādā veidā skolēni ir ieguvuši no mācību procesa;

Metodika

Šī tiešsaistes portfolio izstrādē izmantotā metodoloģija balstījās uz kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem datiem, kas iegūti apkopojot atgriezenisko saiti – skolotāju, kas iesaistīti projektā “Mācīšanās darbībā” tiešo pieredzi. Krājums.

Galvenie atbalsta punkti izstrādājot tehniku ir šādi:

Moderācijas un savaldības prasmes,

piemēram, spēja risināt konfliktus, saziņas empātija, nodrošināt grupas darba struktūru;

Uz sadarbību vērstas mācīšanās prasmes,

piemēram, spēja iedrošināt un mudināt skolēnus izteikt savas idejas un viedokli, spēja veicināt grupu darbu;

Sadarbības novērtēšanas prasmes,

piemēram, spēja skaidri novērtēt skolēnu sniegumu, izmantojot vērtēšanas vadlīnijas, rīkus un metodes, kas pielāgotas skolēnu individuālajām vajadzībām;

Neformālās izglītības izmantošana,

piemēram, spēja radīt veselīgu un drošu vidi klasē, spēja pielāgot metodes atbilstoši mācību mērķiem un priekšmetam.

Dodoties uz tiešsaistes portfolio vietni, jūs varēsiet izvēlēties konkrētu neformālās izglītības aktivitāti, atbilstoši nepieciešamajām prasmēm, kuras vēlaties ieviest savā klasē, kā arī gūsiet pieeju ieteikumiem un rezultātiem, kas jau sasniegti visās iesaistītajās valstīs. Tas ir interaktīvs veids, kā nodrošināt skolēniem un profesionāļiem nepieciešamos rīkus, izmantojot neformālās izglītības priekšrocības savā klasē. Šī portfolio izstrāde ir balstīta paralēli apkopojot un detalizēti pētot atgriezeniskās saites dažādos metodes īstenošanas posmos,  jo īpaši šajos trīs posmos:

1

Pašnovērtējums

Pirms aktivitāšu īstenošanas tiek veikta pašnovērtējuma izpēte, lai izprastu dažādos kontekstus, kādos projekts būtu īstenojams, lai sasniegtu mācīšanās mērķus.

2

Pētījums

Aktivitāšu īstenošanas laikā ar anketu un interviju palīdzību ir apkopota projekta dalībnieku atgriezeniskā saite.

3

Galīgā analīze

Visu datu galīgais salīdzinājums un analīze sniedz būtisku informāciju par izmantotajām metodēm un izglītības situāciju iesaistītajās valstīs, tādējādi vislabāk atspoguļojot ar katru aktivitāti saistīto saturu.

Šajā saitē varat lejupielādēt mūsu pētījuma ziņojumu, kuru skolotāji aizpildījuši projekta laikā, tiek uzsvērts kompetences un izpratnes pieaugums par projektā ietvertajām tēmām.

Šajā ziņojumā atspoguļota projektā iesaistīto valstu nacionālā konteksta analīze, tā sniedzot vispārēju pārskatu par skolu kopienu, kurā  īstenotas projekta aktivitātes, kā arī uzsvērts katrā valstī sasniegtais.

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.