Het project

Vroegtijdig schoolverlaten is een verschijnsel dat, in verschillende mate, van belang is voor alle Europese staten en een obstakel vormt voor de groei en ontwikkeling van een land, een stimulans voor sociale marginaliteit en educatieve armoede.

De Europa 2020-strategie heeft als doel het percentage jongeren dat vroegtijdig stopt met school of opleiding tijdig te reduceren tot minder dan 10%. In de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 2011 over beleidsmaatregelen ter beperking van VSV werd de lidstaten voorgesteld om sector overschrijdende strategische benaderingen in te voeren om vroegtijdige schoolverlaters terug in het onderwijs te brengen.

Het DROP’IN-project is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door voort te bouwen op de relatie tussen leerkrachten en leerlingen waarbij niet-formele onderwijsmethoden worden ingevoerd binnen een formeel systeem, zoals scholen, met het doel studenten te motiveren en protagonisten te maken in hun leerproces.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de EU-werkgroep ‘Vroegtijdig schoolverlaten’, waarin ‘de relatie tussen leraar en leerling als de belangrijkste conditioneringsfactor van schoolbetrokkenheid en het bereiken van doelstellingen’ wordt gedefinieerd, biedt het project leraren de mogelijkheid om de belangrijkste deelnemers aan een uitwisseling te zijn. van ervaringen en vaardigheden, waardoor ze nieuwe oplossingen en strategieën kunnen vinden om het fenomeen vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken en het te bestrijden.

Het project omvat vijf partnerlanden (België, Bulgarije, Frankrijk, Italië, Letland), en via het werk van organisaties, scholen, universiteiten en openbare instellingen, gericht op het creëren van een educatieve gemeenschap die impact heeft op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Een innovatieve aanpak creëren

door gebruik te maken van het complementaire gebruik van formele en niet-formele onderwijsmethoden om vroegtijdig schoolverlaten te bestrijden

Docenten trainen

op niet-formele -technieken en onderwijsmethoden die in de klas met de studenten kunnen worden gebruikt

Studenten motiveren en ondersteunen

en hen tot protagonisten van hun leerpad maken

Niet-formele methoden introduceren in scholen

door middel van sector overschrijdende samenwerking tussen organisaties, universiteiten en openbare instellingen en gemeenten

Rechtstreekse deelnemers

Leerkrachten van het eerste en tweede secundair onderwijs per land.

Indirect Participants

Leerlingen tussen 12 en 18

Onrechtstreekse deelnemers

Leerlingen per klas

Wilt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief of ons schrijven om meer informatie te krijgen?

Contacteer ons!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    Do you want to sign up to receive our newsletter
    or write us to have more information?

    Contact Us!